Česko-čínská společnost
Pecet

Česko-čínská společnost

Občanské sdružení pro poznávání kultury Číny s tradicí od roku 1936Uskutečněné akce


1, 2, 3, 4, 5, 6
Plavba po Vltavě
Datum: 2.6.2015   Čas: 18.30
Místo: Přístaviště pod Palackého mostem
Cena vstupenky 150 Kč ( v ceně jsou dva nápoje podle vlastního výběru).
Cena vstupenky pro děti nad 6 let - 50 Kč (v ceně jeden nápoj).

Prosíme, příjďte včas, parník odplouvá přesně v 19.00. Návrat ve 22.00.
Na lodi je možné zakoupit občerstvení.Beseda o korejské literatuře v Čechách
Datum: 15.5.2015   Čas: 18.00
Místo: Výstaviště Holešovice, Komorní sál, pravé křídlo, balkon

Korejský spisovatel Kim Yongha společně se spisovatelem Yi přiblíží knihy, které vychází v rámci projektu vydání deseti korejských titulů v nakladatelství Argo. Projekt je již v druhé polovině. Kim Yongha vydal v češtině romány “Mám právo se zničit“ a „Říše světla“.

Připravilo nakladatelství ARGO spol. s r.o.


Veletrh Svět knihy
Datum: 14.5.2015   Čas: 13.00
Místo: Výstaviště Holešovice
Během letošního veletrhu Svět knihy se můžete zúčastnit následujícího programu z oblasti východní Asie:

Promítání tchajwanského dokumentárního filmu A Rolling Stone a následná debata

Čas a místo: Čtvrtek 14. 05. 2015, 15:00 - 16:50 , Výstaviště Holešovice, SÁL AUDIOVIZE, levé křídlo

Film "A Rolling Stone" odhaluje výzvy, kterým musí na Tchaj-wanu čelit rodiče dětí postižených autismem. Po filmu bude následovat debata s tchajwanským filmovým kritikem a univerzitním pedagogem prof. Kuo Li-hsin, kterou povede Dr. Ming-yeh Rawnsley.

Připravili: Orientální ústav AV ČR v rámci programu Taiwan Spotlight pod záštitou dr. Samuela Yina a Tchajpejská obchodní a kulturní kancelář v Praze.

13.00 - 13.50
MALÝ SÁL - Pravé křídlo (balkon vlevo)
Literární Formosa - moderní tchajwanská literatura v českém překladu
Na Tchaj-wanu se v průběhu 20. století rozvíjí pozoruhodná literatura psaná čínsky, která se v posledních letech dostává i k českým čtenářům. Během programu zazní v dramatizovaném přednesu ukázky z děl, která bylá v poslední době přeložena nebo v nejbližší době budou vydána. Program připravila a bude uvádět dr. Jana Benešová.


15.00 - 16.50
SÁL AUDIOVIZE - Levé křídlo
Promítání tchajwanského dokumentárního filmu The Men Behind tne Movie Billboards a následná debata
Film "The Men Behind the Movie Billboards" přibližuje dobu, kdy filmové plakáty malovali pro malá tchajwanská kina malíři. Dnes je toto řemeslo téměř na pokraji zániku. V sérii rozhovorů s dřívějšími malíři reklamních poutačů a odborníky na místní historii ožívají vzpomínky na zářivé obrazy a nabízejí nám nový pohled na tyto neznámé obětavé umělce. Po filmu bude následovat debata s Gary Rawnsleym, jenž je prvním profesorem veřejné diplomacie ve Velké Británii.

Bližší údaje o veletrhu viz www.svetknihy.cz .
Koncert čínské cimbálové kapely
Datum: 12.5.2015   Čas: 19.00
Místo: Malý sál Měšťanské besedy, Kopeckého sady, Plzeň
Koncert čínské cimbálové kapely Jasmine pořádá Okresní hospodářská komora Plzeňsko


Koncert čínské cimbálové kapely
Datum: 12.5.2015
Místo: Malý sál Měšťanské besedy, Kopeckého sady, Plzeň
Koncert pořádá Okresní hospodářská komora Plzeňsko


Koncert skupiny Kungpao
Datum: 12.5.2015   Čas: 20.00
Místo: Restaurace Na slamníku, Wolkerova 12, Praha 5
Zasloužilá a časem prověřená sinologická hudební skupina Kungpao - China Rock Revival Band 公报乐队 si dovoluje srdečně pozvat všechny milovníky čínského bigbítu na tradiční koncert v sálku restaurace Na slamníku, nacházející se na adrese Wolkerova 12, Praha 6 nedaleko od velvyslanectví ČLR (ze kterého však velkou návštěvnost neočekáváme).


Bakalářské kolokvium
Datum: 7.5.2015
Místo: UK Praha, Mezinárodní sinologické centrum místnost 118


Program: prezentace závěrečných prací:
(Změna názvu a pořadí vystoupení vyhrazena)

10.00 – 10.30
Dmitrij Solanič: Počátky protokameniny v čínské době bronzové na základě analýzy vybraných lokalit
(vedoucí práce Jakub Maršálek)
10.30 – 11.00
Filip Jirouš: Obsazení Nankingu Japonskou císařskou armádou, 1937‑1938
(vedoucí práce Ondřej Klimeš)
Výlet do Plzně
Datum: 18.4.2015   Čas: 8.30
Místo: Plzeň
Odjezd mikrobusu od domu Praha 2 Kateřinská 21.

Program:
8:20 sraz, Kateřinská 21
> 8:30 odjezd
> 10:00 - 11:30 prohlídka ateliéru J. Trnky
> 11:30 - 12:30 oběd
> 13:00 -14:15 Brumelova vila - A. Loose
> 14:30 - 16:00 - Trnka Zahrada 2
> 16:00 - 17:00 - meditační zahrada
> 18:00 - příjezd do Prahy
>
> Vstupné udané při rezervaci:
> Trnka: 150/75,-
> Brumelova vila: 240/ 180,- snížená
> meditační zahrada: 50/20,-výstava Jiřího Trnky (dvě části), interiér Brumelovy vily, kterou navrhoval Adolf Loos a návštěva meditační zahrady Památník obětem zla.

Cena: 430,- (doprava a zajištění programu)
Návrat ve večerních hodinách.
Poslední volná místa. Zájemci, spojte se s I. Vaňkovou 775 143 297.


Členská schůze
Datum: 7.3.2015   Čas: 11:00
Místo: Čínská restaurace Xiamen, Praha 5 Štefánikova
Volební plenární schůze spojená s obědem v čínské restauraci se bude konat 7. března 2015 opět ve vyzkoušené restauraci Xiamen poblíž stanice metra B Anděl. Začátek schůze v 11:00 hod. Cena oběda 200 Kč.

Návrh nových stanov, který bychom měli na schůzi schválit:

Česko-čínská společnost, z. s.
Stanovy
Hlava I. Název, sídlo, působnost 

Článek 1. Česko-čínská společnost, z. s. (dále jen Společnost) působí na celém území České republiky, sídlí Pod vodárenskou věží 1143/4, 182 08 PRAHA 8-Libeň .

Hlava II. Postavení, poslání a cíle Společnosti; prostředky působení 

Článek 2. Společnost je samostatnou, nezávislou, nevládní organizací, která k dosažení svých cílů jedná, spolupracuje a navazuje partnerské a jiné vztahy s orgány, organizacemi i jednotlivci v České republice, Číně i dalších zemích. 

Článek 3. Posláním a cílem Společnosti je: 

(a) podporovat všestranný rozvoj styků a výměnu informací mezi Českou republikou, Čínou a Číňany celého světa; 

(b) podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, techniky, hospodářství, turistiky a osobních kontaktů; 


Článek 4. O dosažení těchto cílů bude Společnost usilovat zejména těmito prostředky: 

(a) pořádáním přednášek, kursů, sympozií, výstav a dalších společenských a kulturních akcí; 

(b) vydáváním publikací; 

(c) aktivitou při informování odborné i laické veřejnosti ve sdělovacích prostředcích o otázkách souvisejících s posláním Společnosti; 

(d) navazováním partnerských vztahů s organizacemi a společnostmi s obdobným posláním a podporou kontaktů jednotlivců i organizací; 

(e) podporou překladatelské, studijní a badatelské činnosti; 

(f) přijímáním a vysíláním delegací; 

(g) spoluprací s Číňany žijícími nebo studujícími v České republice. 

Hlava III. Členství; práva a povinnosti členů 

Článek 5. Členy společnosti mohou být fyzické a právnické osoby, které uznávají cíle a stanovy Společnosti, podají písemnou přihlášku a zaplatí stanovený příspěvek. Fyzická osoba je individuálním a právnická osoba kolektivním členem. 

Článek 6. O přijetí za člena Společnosti rozhoduje předsednictvo na základě písemné přihlášky. Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena Společnosti se lze odvolat k valné hromadě. 

Článek 7. Členství zaniká písemným oznámením člena, úmrtím individuálního člena, po případě zánikem právnické osoby kolektivního člena. Členství zaniká i pro neplnění členských povinností.

Článek 8. Právem člena Společnosti je: 

(a) podílet se na veškeré činnosti společnosti; 

(b) volit členy předsednictva a členy revizní komise a být volen do kteréhokoli orgánu Společnosti; 

(c) být plně informován o činnosti Společnosti, všech jejích orgánů i o hospodaření Společnosti; 

(d) podávat návrhy a připomínky k činnosti Společnosti a žádat od předsednictva stanoviska. 
(e) dostávat časopis Společnosti a dle rozhodnutí představenstva i další publikace vydané Společností

Článek 9. Povinností člena Společnosti je: 

(a) plnit úkoly, jimiž byl pověřen; 

(b) platit včas členské příspěvky; čestní členové nemají povinnost platit členské příspěvky; 

(c) informovat orgány Společnosti o své činnosti uskutečňované v souvislosti s členstvím ve Společnosti. 

Kolektivní členství 

Článek 10. Kolektivní člen má práva a povinnosti individuálního člena. Na valné hromadě zastupuje kolektivního člena jeho statutární orgán nebo pověřená osoba. Při hlasování na valné hromadě má jeden hlas. 

Článek 11. Kolektivní člen není oprávněn jednat či zavazovat jménem Společnosti. Kolektivní člen není orgánem ani organizačním útvarem Společnosti. 

Hlava IV. Orgány a organizační útvary Společnosti 

Článek 12. Orgány Společnosti jsou valná hromada, předsednictvo a revizní komise. 

Článek 13. Vlastní činnost Společnosti může být realizována prostřednictvím komisí, klubů nebo poboček Společnosti. 

Valná hromada 

Článek 14. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti složeným ze všech jejích členů. Schází se jednou ročně nebo na žádost alespoň jedné desetiny členů. Svolává ji předsednictvo. Pozvánka na valnou hromadu musí být zaslána všem členům Společnosti alespoň čtrnáct dní před datem jejího konání. Pozvánka musí obsahovat datum, čas a místo konání valné hromady a dále stručný program jednání valné hromady. 

Článek 15. Valná hromada: 

(a) přijímá stanovy; 

(b) rozhoduje o náplni, hlavních úkolech a všech zásadních otázkách činnosti Společnosti; 

(c) rozhoduje o zániku Společnosti; 

(d) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím předsednictva; 

(e) rozhoduje o udělení čestného členství; 

(f) volí předsednictvo a revizní komisi; 

(g) při volbě orgánů Společnosti volí volební komisi 

(h) zřizuje komise; 

(i) stanovuje výši členského příspěvku

(j) schvaluje zprávy o činnosti předsednictva, zprávu o hospodaření a stanovisko revizní komise; 

(k) bere na vědomí přijetí nových členů a vznik poboček, klubů a komisí předsednictva.

Článek 16. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nejméně jedna čtvrtina členů Společnosti. Pokud se ve stanovený den a hodinu nedostaví nejméně jedna čtvrtina členů, valná hromada se odloží o půl hodiny a poté je schopna se usnášet, je-li přítomen jakýkoli počet členů. Při hlasování rozhoduje prostá většina přítomných. 

Předsednictvo 

Článek 17. Předsednictvo je výkonným orgánem valné hromady, řídí se jejími usneseními a v době mezi valnými hromadami řídí veškerou činnost Společnosti. 

Článek 18. Předsednictvo je voleno na dva roky. Schází se podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně; z jednání pořizuje zápis. Je usnášení schopné za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů a při hlasování rozhoduje prostá většina. Při stejném počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

Článek 19. Předsednictvo ze svého středu volí předsedu, který je statutárním orgánem společnosti, místopředsedu a hospodáře. Zvolení každého funkcionáře se uvede do zápisu. Zápis musí obsahovat jméno, adresu a rodné číslo zvoleného funkcionáře, délku jeho funkčního období a výslovné určení jeho oprávnění jednat, zavazovat a podepisovat za Společnost. 

Článek 20. Předsednictvo rozhoduje o vzniku klubů a poboček; zřizuje komise. 
Článek 21. Předsednictvo vede evidenci členů a změny zaznamenává v zápisech ze svých jednání.

Revizní komise 

Článek 22. Revizní komise je tříčlenná a ze svého středu volí předsedu. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v předsednictvu a výkonem funkce v pobočce, klubu nebo komisi. Členové revizní komise mají právo účastnit se jednání všech orgánů i organizačních útvarů Společnosti. Mohou se účastnit zasedání předsednictva bez hlasovacího práva. 

Článek 23. Revizní komise kontroluje činnost a hospodaření všech orgánů a organizačních útvarů Společnosti. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou ročně, z jednání pořizuje zápis a o své činnosti podává zprávu valné hromadě. 

Organizační útvary společnosti 

Článek 24. Dle zájmu členů a potřeb Společnosti mohou být ustaveny pobočky, kluby nebo komise Společnosti. Mají předsedu a dle potřeby i další funkcionáře. 

Článek 25. Pobočky, sekce, kluby ani komise nemají právní subjektivitu a jejich činnost se řídí stanovami Společnosti. 

Pobočka 

Článek 26. Pobočka je založena na územním principu a má sídlo odlišné od sídla Společnosti. O vzniku pobočky rozhoduje předsednictvo na základě žádosti alespoň pěti členů Společnosti. Pobočka si volí své vlastní funkcionáře. 

Článek 27. Pobočka je zastoupena v předsednictvu Společnosti jejím pověřeným členem. 

Klub 

Článek 28. Klub je založen na zájmovém principu. O vzniku klubu rozhoduje předsednictvo na základě žádosti alespoň pěti členů Společnosti. Klub si volí své vlastní funkcionáře. 

Komise 

Článek 29. Komise je založena na účelovém principu. Komisi zřizuje a jejího předsedu volí valná hromada nebo předsednictvo Společnosti. Komise zaniká dosažením účelu, pro nějž byla zřízena. 

Hlava V. Jednání za Společnost 

Článek 30. Za Společnost jedná, zavazuje a podepisuje (dále jen jedná) předseda, místopředseda nebo hospodář, a to samostatně. Dokladem o způsobilosti jednat za společnost je zápis o jejich zvolení. Pověření trvá po dobu jejich funkčního období. O svém jednání informují předsednictvo. 

Článek 31. Za pobočku Společnosti jedná ve věcech pobočky předseda nebo jednatel, a to každý samostatně. 

Článek 32. Zápisem z jednání předsednictva lze v konkrétní věci pověřit jednáním za Společnost i jiného člena. 

Článek 33. Zápis o pověření jednat za společnost musí obsahovat jméno, adresu a rodné číslo pověřené osoby. 

Článek 34. Pověřený člen jedná tak, že ke svému podpisu připojí otisk razítka Společnosti, případně pobočky. 

Hlava VI. Hospodaření Společnosti 

Článek 35. K zabezpečení činnosti Společnosti slouží materiální a finanční prostředky získané jako příspěvky členů, dotace nebo dary a výnosy vlastní hospodářské činnosti. 

Článek 36. Předsednictvo může vyčlenit prostředky pro úhradu činnosti poboček, klubů nebo komisí.

Hlava VII. Závěrečná ustanovení 

Článek 37. O zániku Společnosti rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Zároveň rozhodne o vypořádání majetku Společnosti.


Návrh nového předsednictva:

Ivana Bakešová
Zlata Černá
Veronika Danešová
Katarína Feriančíková
Ivo Gajdoš
Milan Humplík
Miroslav Křemen
Karel Kužel
Vladimír Liščák
Jana Matoušová
Lenka Soukupová
Ida Vaňková

Revizní komise:
Marie Perlíková
Soňa Vedralová
Wang TiSpolečenský večer
Datum: 14.2.2015   Čas: 17.30
Místo: Hotel Belvedere, Praha 7, M. Horákové
Čínský nový rok, rok ovce, přivítáme 14.2.2015 na společenském večeru v hotelu Belvedere v ulici M. Horákové, Praha 7. Začátek v 17:30 hod, vstupné 250 Kč, studenti a důchodci 150 Kč, děti 6-15 let 100 Kč, pro členy Česko-čínské společnosti sleva 10 %. Vstupenky možno zakoupit na FF UK v Celetné ulici u Kataríny Feriančikové, kontaktní adresa:, katarina.feriancikova(at)gmail.com.
Doufáme, že se nám s pomocí zájmových skupin, které se věnují asijskému bojovému umění, orientální hudbě, tancům či čajové kultuře podaří připravit zajímavý program.


Adventní večer
Datum: 9.12.2014   Čas: 18.00
Místo: Budova Akademie věd ČR, Národní 2, Praha 1
Na tradičním adventním setkání oslavíme společně devadesátiny čestné předsedkyně Česko-čínské společnosti Věny Hrdličkové.Jako každý rok si budete moci koupit knihy o Číně, které vyšly v tomto roce a drobné vánoční dárky.


Je nám spolu dobře
Datum: .2.11.2014   Čas: 20:00
Místo: bio OKO, ul. F.Křížka, Praha 7
Vážení přátelé, dovolujeme si Vás upozornit na slavnostní premiéru celovečerního dokumentárního filmu Saši Dlouhého "Je nám spolu dobře", který je příběhem jednoho ze členů předsednictva naší společnosti, příběhem o osobních ambicích na pozadí čínsko-české družby. Premiéra se uskuteční ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 20:00 v biu Oko. Pokud byste měli zájem se premiéry zúčastnit, pošlete nám laskavě na adresu jenamspoludobre@email.cz své jméno, poštovní adresu, telefonní číslo a počet osob, abychom Vám mohli poslat pozvánku. Pozvánky by se měly rozesílat asi týden až dva před premiérou. Můžete se také podívat na nově spuštěné webové stránky dokumentu na adrese www.jenamspoludobre.cz, kde se dozvíte ještě něco navíc... Těšíme se na setkání!


Čínská poezie 10.- 13. století
Datum: 25.10.2014   Čas: 9.00
Místo: Slánská akademie volného času, Slaný
Přednáší PhDr Zlata Černá, předsedkyně Česko-čínské společnosti


Počítání času a kalendář v Číně
Datum: 25.10.2014   Čas: 13.30
Místo: Ekocentrum Kavyl, Sv.Jan pod Skalou
Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou (Ekocentrum Kavyl) & Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická
Vás srdečně zvou na přednášku Počítání času a kalendář v Číně, která se koná v sobotu dne 25. 10. 2014 od 13.30 hod. v přednáškovém sále Ekocentra Kavyl.
Přednáší PhDr. Ľubica Obuchová.
Vstupné dobrovolné


Křest knihy Lucie Olivové Město radovánek na Dlouhé řece
Datum: 30.9.2014   Čas: 17.30
Místo: kavárna Musaion letohrádku Kinských, Kinského zahrada 98 Praha 5
Program doplní Jan Chmelarčík hrou na čínskou citeru guzheng.


»Dalu Velká cesta«
Datum: 18.9.2014   Čas: 20;00
Místo: Klub RYBANARUBY, Praha 2, Mánesova 87

Projekce čínského filmu s živou improvizovanou hudbou

Němý sociálně laděný čínský film Dalu – Velká cesta (režie Sun Yu,1934, 104 minut) Improvizacemi, které se snaží pochopit dobovou asijskou realitu doprovodí Jan Chmelarčík (čínská citera zheng), Michal Hrubý (klarinet), Vlastislav Matoušek (asijské flétny), Jan Grunt (saxofon), Rostislav Tvrdík (kontrabas), Lucie Rozsnyó (zpěv), Marek Matvija (šakuhači) a Vojtěch Petržilka (theremin).


Lidové umění: hračky, vystřhovánky, dřevořez, loutky
Datum: 3.6.2014   Čas: 9.30
Místo: ZŠ Strossmayerovo nám, Praha 7.
Závěrečná přednáška cyklu přednášek o čínském výtvarném umění.


Moje Čína
Datum: 28.5.2014   Čas: 17:00
Místo: Společenský sál Strakonického hradu, Strakonice
O svých vzpomínkách na Čínu a o své práci překladatelky čínské literatury bude hovořit přední sinoložka PhDr Zdenka Heřmanová CSc.


Čínské tušové malířství
Datum: 27.5.2014   Čas: 9.30
Místo: ZŠ Strossmayerovo nám, Praha 7.
Pokračování úspěšného cyklu přednášek předsedkyně Ččspol. Zlaty Černé o čínském výtvarném umění


Umělecká řemesla II. Bronzy a řezba do kamene
Datum: 20.5.2014   Čas: 9.30
Místo: ZŠ Strossmayerovo nám, Praha 7.
Pokračování úspěšného cyklu přednášek předsedkyně Ččspol. Zlaty Černé o čínském výtvarném umění


1, 2, 3, 4, 5, 6
Přihlásit se