Česko-čínská společnost
Pecet

Česko-čínská společnost

Občanské sdružení pro poznávání kultury Číny s tradicí od roku 1936Česko-čínská společnost, z. s.

Hlava I. Název, sídlo, působnost 

Článek 1. Česko-čínská společnost, z. s. (dále jen Společnost) působí na celém území České republiky, sídlí Pod vodárenskou věží 1143/4, 182 08 PRAHA 8-Libeň .

Hlava II. Postavení, poslání a cíle Společnosti; prostředky působení 

Článek 2. Společnost je samostatnou, nezávislou, nevládní organizací, která k dosažení svých cílů jedná, spolupracuje a navazuje partnerské a jiné vztahy s orgány, organizacemi i jednotlivci v České republice, Číně i dalších zemích. 

Článek 3. Posláním a cílem Společnosti je: 

(a) podporovat všestranný rozvoj styků a výměnu informací mezi Českou republikou, Čínou a Číňany celého světa; 

(b) podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, techniky, hospodářství, turistiky a osobních kontaktů; 

Článek 4. O dosažení těchto cílů bude Společnost usilovat zejména těmito prostředky: 

(a) pořádáním přednášek, kursů, sympozií, výstav a dalších společenských a kulturních akcí; 

(b) vydáváním publikací; 

(c) aktivitou při informování odborné i laické veřejnosti ve sdělovacích prostředcích o otázkách souvisejících s posláním Společnosti; 

(d) navazováním partnerských vztahů s organizacemi a společnostmi s obdobným posláním a podporou kontaktů jednotlivců i organizací; 

(e) podporou překladatelské, studijní a badatelské činnosti; 

(f) přijímáním a vysíláním delegací; 

(g) spoluprací s Číňany žijícími nebo studujícími v České republice. 

Hlava III. Členství; práva a povinnosti členů 

Článek 5. Členy společnosti mohou být fyzické a právnické osoby, které uznávají cíle a stanovy Společnosti, podají písemnou přihlášku a zaplatí stanovený příspěvek. Fyzická osoba je individuálním a právnická osoba kolektivním členem. 

Článek 6. O přijetí za člena Společnosti rozhoduje předsednictvo na základě písemné přihlášky. Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena Společnosti se lze odvolat k valné hromadě. 

Článek 7. Členství zaniká písemným oznámením člena, úmrtím individuálního člena, po případě zánikem právnické osoby kolektivního člena. Členství zaniká i pro neplnění členských povinností.

Článek 8. Právem člena Společnosti je: 

(a) podílet se na veškeré činnosti společnosti; 

(b) volit členy předsednictva a členy revizní komise a být volen do kteréhokoli orgánu Společnosti; 

(c) být plně informován o činnosti Společnosti, všech jejích orgánů i o hospodaření Společnosti; 

(d) podávat návrhy a připomínky k činnosti Společnosti a žádat od předsednictva stanoviska. 

(e) dostávat časopis Společnosti a dle rozhodnutí představenstva i další publikace vydané Společností.

Článek 9. Povinností člena Společnosti je: 

(a) plnit úkoly, jimiž byl pověřen; 

(b) platit včas členské příspěvky; čestní členové nemají povinnost platit členské příspěvky; 

(c) informovat orgány Společnosti o své činnosti uskutečňované v souvislosti s členstvím ve Společnosti. 

Kolektivní členství 

Článek 10. Kolektivní člen má práva a povinnosti individuálního člena. Na valné hromadě zastupuje kolektivního člena jeho statutární orgán nebo pověřená osoba. Při hlasování na valné hromadě má jeden hlas. 

Článek 11. Kolektivní člen není oprávněn jednat či zavazovat jménem Společnosti. Kolektivní člen není orgánem ani organizačním útvarem Společnosti. 

Hlava IV. Orgány a organizační útvary Společnosti 

Článek 12. Orgány Společnosti jsou valná hromada, předsednictvo a revizní komise. 

Článek 13. Vlastní činnost Společnosti může být realizována prostřednictvím komisí, klubů nebo poboček Společnosti. 

Valná hromada 

Článek 14. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti složeným ze všech jejích členů. Schází se jednou ročně nebo na žádost alespoň jedné desetiny členů. Svolává ji předsednictvo. Pozvánka na valnou hromadu musí být zaslána všem členům Společnosti alespoň čtrnáct dní před datem jejího konání. Pozvánka musí obsahovat datum, čas a místo konání valné hromady a dále stručný program jednání valné hromady. 

Článek 15. Valná hromada: 

(a) přijímá stanovy; 

(b) rozhoduje o náplni, hlavních úkolech a všech zásadních otázkách činnosti Společnosti; 

(c) rozhoduje o zániku Společnosti; 

(d) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím předsednictva; 

(e) rozhoduje o udělení čestného členství; 

(f) volí předsednictvo a revizní komisi; 

(g) při volbě orgánů Společnosti volí volební komisi 

(h) zřizuje komise; 

(i) stanovuje výši členského příspěvku;

(j) valná hromada po diskusi k předneseným zprávám a stanovisku revizní komise schvaluje činnost a hospodaření předsednictva i Společnost za uplynulý rok;

(k) bere na vědomí přijetí nových členů a vznik poboček, klubů a komisí předsednictva.

Článek 16. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nejméně jedna čtvrtina členů Společnosti. Pokud se ve stanovený den a hodinu nedostaví nejméně jedna čtvrtina členů, valná hromada se odloží o půl hodiny a poté je schopna se usnášet, je-li přítomen jakýkoli počet členů. Při hlasování rozhoduje prostá většina přítomných. 

Předsednictvo 

Článek 17. Předsednictvo je výkonným orgánem valné hromady, řídí se jejími usneseními a v době mezi valnými hromadami řídí veškerou činnost Společnosti. 

Článek 18. Předsednictvo je voleno na dva roky. Schází se podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně; z jednání pořizuje zápis. Je usnášení schopné za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů a při hlasování rozhoduje prostá většina. Při stejném počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

Článek 19. Předsednictvo ze svého středu volí předsedu, který je statutárním orgánem společnosti, místopředsedu a hospodáře. Zvolení každého funkcionáře se uvede do zápisu. Zápis musí obsahovat jméno, adresu a rodné číslo zvoleného funkcionáře, délku jeho funkčního období a výslovné určení jeho oprávnění jednat, zavazovat a podepisovat za Společnost. 

Článek 20. Předsednictvo rozhoduje o vzniku klubů a poboček; zřizuje komise. 

Článek 21. Předsednictvo vede evidenci členů a změny zaznamenává v zápisech ze svých jednání.

Revizní komise 

Článek 22. Revizní komise je tříčlenná a ze svého středu volí předsedu. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v předsednictvu a výkonem funkce v pobočce, klubu nebo komisi. Členové revizní komise mají právo účastnit se jednání všech orgánů i organizačních útvarů Společnosti. Mohou se účastnit zasedání předsednictva bez hlasovacího práva. 

Článek 23. Revizní komise kontroluje činnost a hospodaření všech orgánů a organizačních útvarů Společnosti. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou ročně, z jednání pořizuje zápis a o své činnosti podává zprávu valné hromadě. 

Organizační útvary společnosti 

Článek 24. Dle zájmu členů a potřeb Společnosti mohou být ustaveny pobočky, kluby nebo komise Společnosti. Mají předsedu a dle potřeby i další funkcionáře. 

Článek 25. Pobočky, sekce, kluby ani komise nemají právní subjektivitu a jejich činnost se řídí stanovami Společnosti. 

Pobočka 

Článek 26. Pobočka je založena na územním principu a má sídlo odlišné od sídla Společnosti. O vzniku pobočky rozhoduje předsednictvo na základě žádosti alespoň pěti členů Společnosti. Pobočka si volí své vlastní funkcionáře. 

Článek 27. Pobočka je zastoupena v předsednictvu Společnosti jejím pověřeným členem. 

Klub 

Článek 28. Klub je založen na zájmovém principu. O vzniku klubu rozhoduje předsednictvo na základě žádosti alespoň pěti členů Společnosti. Klub si volí své vlastní funkcionáře. 

Komise 

Článek 29. Komise je založena na účelovém principu. Komisi zřizuje a jejího předsedu volí valná hromada nebo předsednictvo Společnosti. Komise zaniká dosažením účelu, pro nějž byla zřízena. 

Hlava V. Jednání za Společnost 

Článek 30. Za Společnost jedná, zavazuje a podepisuje (dále jen jedná) předseda, místopředseda nebo hospodář, a to samostatně. Dokladem o způsobilosti jednat za společnost je zápis o jejich zvolení. Pověření trvá po dobu jejich funkčního období. O svém jednání informují předsednictvo. 

Článek 31. Za pobočku Společnosti jedná ve věcech pobočky předseda nebo jednatel, a to každý samostatně. 

Článek 32. Zápisem z jednání předsednictva lze v konkrétní věci pověřit jednáním za Společnost i jiného člena. 

Článek 33. Zápis o pověření jednat za společnost musí obsahovat jméno, adresu a rodné číslo pověřené osoby. 

Článek 34. Pověřený člen jedná tak, že ke svému podpisu připojí otisk razítka Společnosti, případně pobočky. 

Hlava VI. Hospodaření Společnosti 

Článek 35. K zabezpečení činnosti Společnosti slouží materiální a finanční prostředky získané jako příspěvky členů, dotace nebo dary a výnosy vlastní hospodářské činnosti. 

Článek 36. Předsednictvo může vyčlenit prostředky pro úhradu činnosti poboček, klubů nebo komisí.

Hlava VII. Závěrečná ustanovení 

Článek 37. O zániku Společnosti rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Zároveň rozhodne o vypořádání majetku Společnosti.

Stanovy v tomto znění schválila valná hromada Česko-čínské společnosti dne 7. 3. 2015

 

Přihlásit se