Česko-čínská společnost
Pecet

Česko-čínská společnost

Občanské sdružení pro poznávání kultury Číny s tradicí od roku 1936KES

 

KLUB EKONOMICKÉ SPOLUPRÁCE s ČLR, působící jako součást Česko-čínské společnosti soustřeďuje bývalé i současné odborníky, a jejich rodinné příslušníky, zajímající se o dění v ČLR se zaměřením na obchodně-ekonomickou spolupráci ČR s ČLR.

Výbor KLUBU spolupracuje v tuzemsku s Ministerstvem průmyslu a obchodu, s jeho agenturou pro podporu exportu CzechTrade /CT/ a investic CzechInvest /CI/, s Hospodářskou komorou ČR, se Svazem průmyslu a dopravy ČR, s Mezinárodní obchodní komorou (ICC) a s Česko-čínskou obchodní komorou. Za významnou KLUB považuje též spolupráci s Asociací hejtmanů, přes kterou inicioval navázání, resp. prohloubení přímé spolupráce, zejména obchodních vztahů, s provinciemi ČLR. Tato iniciativa vyústila v cestu šéfa Asociace M. Haška s delegací hejtmanů a podnikatelů do ČLR v roce 2012.

V zahraničí spolupracuje s obchodně-ekonomickým úsekem ZÚ ČR v Pekingu, a s pobočkami CT a CI v Šanghaji, Čchen-tu a v Hongkongu, které jsou cennými zdroji odborných informací.

Z čínské strany jsou přirozenými partnery KLUBU Velvyslanectví ČLR v Praze, zejména jeho obchodně-ekonomický úsek, dále různá čínská obchodní sdružení v Praze, Krajanské sdružení Číňanů, žijících v ČR, a další čínské instituce a organizace. Představitelé výboru KLUBU se z iniciativy těchto organizací zúčastňují jednání s delegacemi jejich mateřských organizací přijíždějících z ČLR, a to s cílem napomáhat kontaktům především malých a středních podniků ČR s jejich partnery z ČLR.
Výbor KLUBU úzce spolupracuje s Velvyslanectvím ČLR při organizaci, resp. zajišťování účasti na čínských akcích konaných v Praze komerčního, resp. kulturního, rázu. Tak např. převzal z české strany záštitu nad přátelským setkáním k 60. výročí založení ČLR s účastí předsedy parlamentu ČR a velvyslance ČLR, a nad setkáním českých studentů - sinologů, s čínskými studenty - češtináři, zorganizovaného na půdě Velvyslanectví ČLR v roce 2012 k čínskému svátku jara. Výbor KLUBU již tradičně zorganizoval v roce 2012 přátelské setkání při příležitosti čínského svátku "Nového roku". Podobné setkání se uskuteční též v březnu t.r. Naopak Velvyslanectví ČLR pozvalo členy KLUBU v předvečer vánočních svátků 2012 k přátelskému setkání do areálu Velvyslanectví. Úvodem pan velvyslanec přítomné seznámil s výsledky 18.sjezdu KSČ, zejména v ekonomicko-sociální oblasti.

Výbor KLUBU pro své členy a přátele v průběhu roku organizuje několik odborných přednášek na aktuální témata s využitím vlastních i externích přednášejících. Tři členové KLUBU naopak s čínskou problematikou seznamují studenty fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Studenty jsou zejména ceněny osobní zážitky a informace z dlouhodobého pobytu členů KLUBU v ČLR v předreformním období ČLR, t.j. též z období vzájemné rozsáhlé ekonomické spolupráce.

Akce, pořádané výborem KLUBU, cílí na rozvoj oboustranně výhodných obchodních vztahů a prohloubení hospodářské spolupráce mezi ČR a ČLR. Zejména k výraznějšímu využití exportních možností českých firem na nevyčerpatelném trhu ČLR. K tomu směřuje též provádění "osvěty" formou vystupování členů výboru na seminářích, organizovaných českými institucemi v ČR, a publicistická činnost.

 

ZPRÁVA KLUBU ekonomické spolupráce ČR – ČLR o činnosti za období leden 2016 – 2017 – pro výroční schůzi Česko-čínské společnosti 18.2.2017

 

Vážení přátelé,

loňský rok byl v česko-čínských vztazích zcela mimořádný.

Po gradaci cest nejvyšších českých politických činitelů do ČLR a recipročních návštěvách vládních činitelů ČLR v ČR, tyto kontakty vyvrcholily návštěvou prezidenta ČLR Si Tin-pchinga v ČR.

 

Tato událost zejména v ekonomické oblasti již během návštěvy akcelerovala vzájemné vztahy a současně založila bázi pro jejich další urychlování v blízké budoucnosti.

Česko-čínské vztahy pokračovaly na nejvyšší úrovni rovněž po vládní linii, což dokazuje účast předsedy vlády B.Sobotky na Setkání předsedů vlád ČLR-SVEZ začátkem listopadu v Lotyšsku a v polovině listopadu na Čínském investičním fóru v Praze.

 

Velvyslanectví ČLR požádalo náš KLUB o zapojení do organizační přípravy návštěvy prezidenta ČLR Xi Jinpinga ve třech směrech, a to:

 • zapůjčením fotoalb s dobovými fotografiemi pro výstavu fotografií v prostorách Hradu,

 • dále asistencí stálému dopisovateli Žen min ž pao z Bruselu p. Dr.REN Yuan se strany předsedy KLUBU v průběhu jeho pobytu v Praze, a poskytnutím mu interview, hodnotící česko-čínské vztahy a aktivity KES. Článek byl uveřejněn v Pekingu v předvečer návštěvy prezidenta ČLR v ČR.

 • návrhem ZÚ ČLR k účastí předsedy KLUBU L. Šárala, dalších dvou členů KLUBU B.Čudy a Vl.Dřínka, z titulu bývalého velvyslance, resp.bývalého charge d´fair v ČLR, na večeři, uspořádané prezidentem ČR na počest čínského prezidenta.

 • Ta se však nezdvořilým nerespektováním návrhu ZÚ se strany zprofanovaného protokolu Hradu, nerealizovala.

 

Vážení přátelé,

již tradičně KLUB zahajuje svoji činnost v novém roce:

 • pozváním pani velvyslankyně a jejích spolupracovníků na „Přátelské setkání“ k ČNR.

 • členové KLUBU se též zúčastnili akcí k NČR, organizovaných ZÚ ČLR a SHČČK

Tak tomu bylo jak v minulém, tak v tomto roce KOHOUTA

 

Vlastní činnost výboru se v minulém roce zaměřila na:

 

I – v obchodně - ekonomické oblasti:

1.zprostředkování účasti našich členů – podnikatelů na setkání s čínskými podnikateli,

2.organizování odborných seminářů,

3.účastí na odborných seminářích, organizovaných českými organizacemi, jako SP ČR, HK ČR, Institut Hedvábná stezka, Č-č.obch. centrum a čínskými podnikatel. organizacemi v ČR

II - zprostředkování účasti našich členů na kulturních akcích, zajišťovaných ZÚ ČLR.

 

I. Z posledních obchodně-ekonomických akcí se jednalo o:

- pozvánku firmy GOVIN na B2B setkání firem z provincie Liaoning, za účasti více-guvernéra této provincie, konané 18.října 2016

- Předseda se zúčastnil na pozvání prezidenta založení Čínsko-evropské konfederace průmyslu a obchodu v ČR v Praze.

 

Na příštích seminářích se bude KLUB ve spolupráci s referenty ze ZÚ ČLR zabývat problematikou

 • zasedání ČLR + 16SVE v Lotyšsku

 • Čínského investičního fóra, konaného v Praze ve dnech 15.-17.listopadu m.r

 • a plenárního zasedání ÚV KSČíny.

 

II. V  kulturní oblasti

-Účast na zajímavé výstavě fotografií s čínskou tématikou, zorganizované za asistence člena KLUBU Ing.Bejkovského na VŠE v únoru m.r.

-Výbor spolupracoval na požádání Asociace krajů při zajišťování kontaktů na čsl.odborníky, které chtělo vedení Statku Česko/slovensko-čínského přátelství pozvat na oslavy 60.výročí založení tehdejší Lidové komuny Československo-čínského přátelství.

Z řad členů KLUBU byla ze dvou navržených pozvána k10-tidennímu pobytu pí. Trefilová, manželka servisního technika zemědělských strojů (za MOTOKOV), působícího na obch.odd. ZÚ Československa v Pekingu v letech 1958 – 62.

 

- Členové výboru KLUBU se zúčastnili 8.června m.r. přátelského setkání na ZÚ za účasti sinologů a dalších přátel ČLR

- 5.října t.r. byl pozván výbor KES a sinolog Dr. Dřínek na ZÚ ČLR, a to na setkání „sinologů“, konané na počest překladatelky Zuzany Li

 

Za mimořádně úspěšnou akci, pořádanou SHČČK, ve spol. se ZÚ ČLR, které se členové KLUBU zúčastnili, byla velkolepá, již tradiční dvoudenní letní shou a výstava, pořádané v m.r.v přírodním areálu Veletržního paláce.

 

Výbor ve spolupráci s kulturním oddělením ZÚ ČLR zabezpečil v druhé polovině 2016 a začátkem roku 2017 účast členů KES na 5 koncertech čínských uměleckých souborů, a to:

 

 • 18.září t.r. souboru National Art Group of Inner Mongolia

 • dále 2.října t.r. , a to soubor Chinese traditional music group of Zhe jiang Conservatory of Music.

 • třetí koncert Hanzhou Philharmonic Orchestra (Filharmonický orchestr města Changčou).se konal v Obecním domě dne 13.listopadu t.r.

 • čtvrtý a pátý koncert členové KLUBU navštívili při příležitosti ČNR v Rudolfínu a v Obecním domu, kde současně využili nabídky k návštěvě zajímavých tradičních řemeslných a kulturních prezentací čínských firem

 

Vážení přátelé,

spolupráce s Česko-čínskou spol. probíhala kontinuálně,

průběžně jsme informováni o akcích, které výbor Č.-č.spol. organizuje.

Z posledních akcí jsme byli pozváni na:

 • Vzpomínkový večer na pani docentku Věru Hrdličkovou,

 • Adventní večer a

 • BÁL

 

Za tuto spolupráci a vydávání časopisu FÉNIX bych chtěl výboru Č.č.spol. upřímně poděkovat.

 

 

 

 

Vážení přátelé,

považuji za milou povinnost informovat Vás

o tom, že se Velvyslanectví ČLR rozhodlo ocenit téměř šedesátiletou činnost našeho KLUBU ekonomické spolupráce s ČLR (původně KLUBU odborníků) předáním kazety s plaketou a „Cenou za výjimečný přínos pro česko-čínské přátelství“, které nám předala paní velvyslankyně Ma Keqing v průběhu našeho novoročního „přátelského setkání“ 25.ledna t.r.

 

Z pověření výboru KLUBU využívám této příležitosti, abychom se s Vámi dnes o tuto poctu podělili.

 

Těším se na další spolupráci výboru KLUBU s Vámi a

děkuji Vám za pozornost!

 

 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDNESENÁ NA PLENÁRNÍ SCHŮZI čESKO-ČÍNSKÉ SPOLEČNOSTI 27.2.2016

Vážení přátelé, dovolte mi přednést

několik poznámek k činnosti KES za rok 2015

 

 • 17/2 se konala VČS Klubu ekon. spol. ČR-ČLR (KES), na které:

 • byl výbor doplněn o p.Borka Čudu do funkce místopředsedy pro politicko-kulturní problematiku

 • již předtím byl výbor doplněn o p. Mariana Kováče do funkce místopředsedy pro obchodně-ekonomickou problematiku.

 

Význam obchodně-ekonomické činnosti s rapidním rozvojem obchodně-ekonomických vztahů ČR-ČLR v činnosti KES též narostl. Zejména poté, když do řad KES vstoupili noví členové z řad podnikatelů.

Významně narostla účast KES, zejména právě členů-podnikatelů na kontaktních akcích českých a čínských firem, organizovaných zejména HK ČR, SP ČR, SČČKVS, ale též privátními subjekty ČR a ČLR.

V letních měsících loňského roku se jednalo o 7 takovýchto kontaktních setkání firem ČR-ČLR.

 

Za účelem podpory akcí, pořádaných SČČKVS (komora), které zasahují široký okruh podnikatelů (ČIF), resp. obyvatel Prahy (Oslavy ČNR na Výstavišti) výbor prohloubil kontakty s vedením této komory, zejména s výkonným víceprezidentem Ing. Mrhálkem.

Tomu jsme též po návštěvě dvoudenních akcí na počest ČNR tlumočili připomínky, vedoucí k větší operativnosti při organizaci vstupu návštěvníků do areálu, zejména z řad členů, spolupracujících organizací (formou VIP vstupenek).

 

KES se v průběhu roku, zúčastnil řady akcí, organizovaných ZÚ ČLR, m.j. též k oslavě ČNR.

Naopak KES již tradičně organizuje k ČNR přátelská setkání s diplomatickými

pracovníky ZÚ ČLR.

KES se na výzvu ZÚ organizačně podílel na zpracování sborníku „Já a Čína“.

 

Významný je pro KES osobní, zcela neformální kontakt na obch.-ekon. rada (OER) ZÚ ČLR, zejména pro získání aktuálních informací o ekon.-politické situaci v ČLR.

Důležitým zdrojem jsou též referáty pí. velvyslankyně.

V průběhu roku výbor pokračoval v organizování ekonomických sympózií s přizváním

pracovníků z významných institucí, např. o výsledcích Čín.investič.fóra (ČIF) víceprezident SČČKVS, o výsledcích cesty do ČLR předsedy parlamentu referovala jeho poradkyně a o výsledku cesty prezidenta do ČLR nás informoval poradce prezidenta J.Kohout..

 

Výbor se v těchto dnech zúčastnil důležité prezentace v senátu, a to významného projektu vlády ČLR, nazvané „Nová hedvábná stezka“, zkráceně též „pás a stezka“. Jsme v osobním kontaktu s J.Kohoutem, který tuto prezentaci z titulu prezidenta pro tento účel založeného „Institutu“ v senátu zorganizoval.

ČLR při realizaci tohoto Azijsko-evropského projektu počítá se SVE státy, jako s významným partnerem.

Jistě bude tento projekt patřit mezi hlavní témata jednání prezidentů ČLR a ČR koncem března v Praze. Vítáme uskutečnění této historické návštěvy těsně v návaznosti na 65. výročí navázání diplomatických styků mezi našimi zeměmi. Výbor se ZÚ ČLR spolupracoval na výběru a dodání historických fotografií pro prezidentskou kancelář k instalaci „vzpomínkové nástěnky“ o historii vzájemných vztahů od roku 1949.

KES se při všech jednáních s pí. velvyslankyní Ma, i s jejími předchůdci, o uskutečnění této návštěvy aktivně zasazoval, podporoval též navázání přímého leteckého spojení Praha -Peking, - Šanghaj a - Čentu, neboť významně přispěje nejenom k růstu turismu, ale hlavně urychlí a znásobí počet kontaktů mezi podnikateli obou zemí, a tím k prohloubení hospodářské spolupráce.

Na významu nabývají též čínské investice zejména do High-tech, infrastruktury, zejména stavby železničních rychlodrah, ale též při řešení citlivých problémů v hornictví, ocelářství. Přispěly by též k urychlení řešení výstavby kanálu Odra-Dunaj.

Zůstává nesplněný ještě poslední, dle nás důležitý, projekt, a to otevření v Praze oficiálního „Kulturně-informačního centra“, za které se KES přimlouvá postupně již u tří velvyslanců.

A urychlené vzájemné zvýšení počtu studentů, zejména pro službu v podnikové sféře. tlumočení

V závěru mi dovolte poděkovat pani předsedkyni a celému výboru ČČS za podporu naší činnosti a za milou spolupráci, kdykoliv společně něco organizujeme nebo projednáváme.

 

Využívám této příležitosti, abych poděkoval jmenovitě též Ivance Bakešové za přednášku o její vynikající knize s legionářskou tématikou. Její přednes se setkal s oprávněným mimořádným zájmem členů KES.

(Nic na tom nemění, že jsem za to byl jedním (již bývalým) členem KES zkritizován, že těmito „kulturními“ tématy (též přednes Josefa.Kolmaše o problematice Tibetu), supluje KES ČČS). Šlo cíleně o osobní atak na moji osobu.

Kulturně-politickou problematiku považujeme za nedílnou součást programu KES. Rádi přitom využijeme spolupráce s Vámi.

 

Milí přátelé, zveme Vás též srdečně na naše akce, pokud shledáte jejich témata pro Vás za zajímavá.

Děkuji Vám za pozornost!

 

 

Přihlásit se